Späť
Vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.vinyl.rocks (ďalej len „vinyl.rocks“) je určený pre fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu konania v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).
 2. Odoslaním záväznej objednávky zvoleného tovaru zákazník vyjadruje svoj súhlas s VOP.
 3. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Vashino s. r. o., so sídlom Bartókova 4707/6, 811 02 Bratislava, IČO: 48 319 937, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 106596/B (ďalej len „Predávajúci“).
 4. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s Predávajúcim, a to uzatvorením kúpnej zmluvy na zvolený tovar z ponuky internetového obchodu vinyl.rocks.

II. OBJEDNANIE TOVARU

 1. Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar podľa vlastného uváženia a výberu, ktorý je v ponuke internetového obchodu vinyl.rocks.
 2. Kupujúci si môže objednať tovar riadnym a úplným vyplnením objednávky dostupnej v internetovom obchode (alternatívne e-mailom na adrese info@vinyl.rocks alebo telefonicky na čísle +421 948 924 600). V prípade telefonickej objednávky môže Predávajúci požadovať jej písomné potvrdenie s uvedením presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, mena a priezviska alebo obchodného mena objednávateľa, presnú dodaciu a tiež fakturačnú adresu, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby IČO / DIČ, a súčasne kontaktných údajov zadaním e-mailu a telefónneho čísla.
 3. Po odoslaní objednávky bude Kupujúci notifikačným e-mailom informovaný o prijatí objednávky, čím sa objednávka stáva záväznou.
 4. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú Kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných VOP.
 5. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.
 6. Objednávka musí obsahovať nižšie uvedené údaje;
  • meno a priezvisko Kupujúceho / obchodné meno
  • poštovú adresu pre doručenie tovaru / sídlo obchodnej spoločnosti / miesto podnikania
  • telefóne číslo / e - mailová adresa
  • kód tovaru / presný názov tovaru
  • počet kusov z každej položky tovaru
  • dátum zadania a odoslania objednávky
  • spôsob úhrady za objednaný tovar
  • spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 7. Objednávka fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby musí tiež obsahovať;
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • IČ DPH (ak je takéto subjektu pridelené)
  • fakturačnú adresu (ak je táto odlišná od adresy dodania)

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "Kúpna cena"). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu treťou osobou. Konečná cena je uvedená v potvrdení príslušnej objednávky zaslanom kupujúcemu.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu spolu s nákladmi za prepravu v zmysle vystavenej faktúry v stanovenej lehote splatnosti, pričom zároveň súhlasí, že v prípade nedodržania poskytnutej lehoty na úhradu mu môžu byť fakturované úroky s omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.
 3. Kupujúci môže zabezpečiť úhradu za tovar nasledovnými spôsobmi;
  • bankovým prevodom
  • pri prevzatí tovaru (dobierka)
  • kuriérskou dobierkou
 4. Ak Kupujúci pri zvolení platby pred prevzatím tovaru neuhradí Kúpnu cenu za objednaný tovar do 10 dní odo dňa potvrdenia a odoslania záväznej objednávky, Predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru zvoleného kupujúcim a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 5. V každej zásielke s objednaným tovarom bude Predávajúcim priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady v zmysle VOP. Platné ceny tovaru sú uvedené vždy pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode vinyl.rocks.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 7. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru odoslaním záväznej objednávky.

IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom, poštovou prepravou), prípadne bude po dohode osobne prevzatý Kupujúcim, prípadne jeho zástupcom.
 2. Tovar nachádzajúci sa na sklade Predávajúceho bude odoslaný Kupujúcemu spravidla do piatich (5) dní odo dňa potvrdenia a odoslania objednávky, resp. prijatia úhrady Kúpnej ceny v prípade platby vopred prevodom. Termín dodania sa môže líšiť v závislosti od zložitosti a objemu objednávky, dostupnosti tovaru skladom a okolností znemožňujúcich riadnu prepravu bez zavinenia na strane Predávajúceho. Tovar, ktorý sa v čase potvrdenia a odoslania objednávky nenachádza na sklade Predávajúceho bude Kupujúcemu odoslaný v závislosti od dodania tovaru externým dodávateľom Predávajúceho, pričom o odhadovanom termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v závislosti od možností dodania kuriérskou službou, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce.
 4. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady v stanovenej výške;

Náklady spojené s doručením v rámci územia - Slovenská republika

0 EUR / osobné prevzatie na mieste

2.5 EUR / službou "Balík na poštu"

4 EUR / Kuriérom DPD

V. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci má povinnosť;
  • dodať Kupujúcemu tovar podľa druhu a množstva, tiež v Kúpnej cene a za platobných a iných podmienok VOP platných v deň odoslania záväznej objednávky Kupujúcim,
  • dodať tovar, ktorého vlastnosti a akosť sú v súlade s platnými právnymi predpismi v rozhodnom čase na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím nepravdivých údajov zo strany Kupujúceho (napr. nekompletnou adresou doručenia).

VI. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci má povinnosť;
  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať, prípadné deformácie balenia alebo v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, alternatívne kuriérovi / poštovému doručovateľovi,
  • zaplatiť za tovar Kúpnu cenu vo výške a za podmienok stanovených v deň odoslania záväznej objednávky a VOP.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonnými ustanoveniami do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim, pričom je povinný zakúpený tovar vrátiť v stave v akom ho prevzal. V prípade, ak Kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 2. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. V nadväznosti na splnenie uvedených podmienok vo veci vrátenia zakúpeného tovaru, bude Kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru Predávajúcim vrátená zaplatená Kúpna cena za tovar, a to prevodom finančných prostriedkov v prospech bankového účtu Kupujúceho.
 3. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená Kupujúcim za objednaný tovar.
 4. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy písomne zaslanom Predávajúcemu uviesť kontaktné údaje spolu s číslom účtu, na ktorý má byť už uhradená suma za objednaný tovar zo strany Predávajúceho poukázaná.

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (tiež prostredníctvom e-mailu na info@vinyl.rocks), v prípade nespokojnosti vo veci spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúcim, prípadne ak sa Kupujúci domnieva, že zo strany Predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv. V prípade neobdržania odpovede zo strany Predávajúceho do 30 dní od jej odoslania, alternatívne ak je odpoveď na žiadosť Kupujúceho negatívna, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu Alternatívneho Riešenia Sporov (ďalej len "subjekt ARS"). V zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby definované v ustanovení § 3 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v ustanovení §12 zákona o ARS, súčasne s dodržaním uvedenia stanovených obsahových náležitostí.
 2. Kupujúci v postavení spotrebiteľa môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese: http://ec.europa.eu.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci v postavení spotrebiteľa – fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výhradne sporu medzi Kupujúcim v postavení spotrebiteľa a Predávajúcim, a vzťahu vychádzajúceho z kúpnej / spotrebiteľskej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR (slovom dvadsať eur). Subjekt ARS môže od kupujúceho v postavení spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR s DPH (slovom päť eur).

XI. REKLAMÁCIE

 1. Úplné informácie vo veci reklamačného konania sú k dispozícii v časti reklamačný poriadok dostupnej na internetovej stránke vinyl.rocks/sk/reklamacny-poriadok.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Vashino s. r. o., so sídlom Bartókova 4707/6, 811 02 Bratislava, IČO: 48 319 937, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 106596/B (ďalej len „Predávajúci“).

Kupujúcim je fyzická osoba, právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu v súlade so Všeobecnými Obchodnými Podmienkami (ďalej len „Kupujúci“).

Fyzická osoba pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim poskytuje Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, poštové smerové číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne ďalšie údaje.

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim poskytuje Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu miesta podnikania alebo sídla, poštové smerové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, ustanoveného zástupcu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky dáva Predávajúcemu súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov alebo iných údajov potrebných pre Predávajúceho vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že Predávajúcemu udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov potrebných na účely marketingu a tiež za účelom využitia prepravných služieb na dodanie zakúpeného tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať a nakladať s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho po dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracovania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ustanovenia § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Predávajúcemu doručené odvolanie súhlasu Kupujúcim.

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ustanovení § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto podmienkach.

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ustanovení § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom v platnom znení.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať; potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol tento vymenovaný, identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ustanovenia § 8 Zákona o ochrane osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa ustanovenia § 10 ods. 4 prvej vety Zákona o ochrane osobných údajov, doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa ustanovenia § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Predávajúci oznámi Kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajoch, ktoré sú alebo boli predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho, právo Kupujúceho možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody tretích osôb,

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Žiadosť Kupujúceho vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady nákladov vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Obmedzenie práv Kupujúceho Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi Kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predávajúci prehlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, Reklamačnom poriadku a týchto podmienkach ochrany osobných údajov tiež s obchodnými spoločnosťami poskytujúcimi kuriérske a poštové služby na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť VOP.
 2. Všetky informácie o zmenách, ich platnosti a účinnosti budú zverejnené na internetovej stránke www.vinyl.rocks
 3. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.03.2017.

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa stiahnu do koncového zariadenia pri návšteve webovej stránky.

Cookies ulahčujú prehľadávanie webu, nákupný proces a pomáhajú prispôsobiť našu ponuku potrebám zákazníkov. Umožňujú zaznamenávať informácie o každej návšteve stránky zákazníkom a o základnom nastavení jeho internetového prehliadača.

Súbory cookies využívame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a etickými štandardami k ochrane vašich údajov, k bezpečnosti webu, k marketingovým aktivitám a k správnemu nastaveniu a koordináciu procesov. V každom internetovom prehliadači je možné si nastaviť ci upraviť používanie súborov cookies.