Späť
Vyhľadávanie

Reklamačný poriadok

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Vashino s. r. o., so sídlom Bartókova 4707/6, 811 02 Bratislava, IČO: 48 319 937, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 106596/B (ďalej len „Predávajúci“).

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s Predávajúcim, a to uzatvorením kúpnej zmluvy na zvolený tovar z ponuky internetového obchodu vinyl.rocks.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho – www.vinyl.rocks.

Vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými zákonnými ustanoveniaami a záručnými podmienkami tovaru, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar v čase jeho prevzatia. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu tovaru, má Kupujúci povinnosť skontrolovať stav tovaru, pričom v prípade zistenia jeho poškodenia vyhotoviť obrazový a písomný záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v čase prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po vybavení škodovej/poistnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava na tovar, prípadne mu bude dodaný nový tovar.

Reklamácie uplatnené v nadväznosti na mechanické/vizuálne poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavné a nebolo možné ho spozorovať pri prevzatí zásielky, je nevyhnutné uplatniť bezodkladne po jeho zistení. Neskoršie uplatnené reklamácie tovaru nebude možné zo strany Predávajúceho uznať.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na obvyklé opotrebovanie tovaru (alebo jej častí) spôsobené užívaním. Tovar s kratšou životnosťou nie je možné po uplynutí tejto považovať za tovar spôsobilý na uplatnenie reklamácie.

Neautorizovaný zásah do zakúpeného tovaru spôsobuje zánik poskytnutej záruky.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

Kupujúci si právo na reklamáciu môže uplatniť poštou na adrese sídla Predávajúceho Bartókova 4707/6, 811 02 Bratislava. O priebehu reklamácie bude Kupujúci priebežne informovaný.

Podmienky uplatnenia reklamácie tovaru

Postup pri uplatnení reklamácie z vád tovaru Kupujúcim:

  1. Kupujúci zašle tovar na adresu sídla Predávajúceho spolu s príslušenstvom a kompletne vyplneným a podpísaným reklamačným protokolom, dokladom o kúpe a originálnym balením tovaru spolu s príbalovými informáciami.
  2. Kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu zaslaná informácie o spracovaní podnetu na reklamáciu.

Pri uplatnení práva na reklamáciu doručí Kupujúci predmetný tovar vrátane faktúry a záručného list (pokiaľ bol súčasťou balenia). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), postupuje Kupujúci obdobne.

Reklamovaný tovar Kupujúci odosiela na vlastné náklady za použitia služby poskytujúcej poistenie zásielky. Typy zásielok formou kuriérom na náklady prijímateľa, dobierky, prípadne balíkové zásielky, nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

V prípade oprávnenej reklamácie uznanej Predávajúcim má Kupujúci právo na náhradu poštovného. Doklad o úhrade poštovného je potrebné zaslať na adresu sídla Predávajúceho prostredníctvom pošty, pričom následne bude poštovné poukázané v prospech bankového účtu Kupujúceho.

V prípade neuznania reklamácie nevzniká Kupujúcemu v postavení spotrebiteľa nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením a vybavením reklamácie, pričom súčasne nemá nárok na náhradu vzniknutých nákladov ani Predávajúci. Odlišne od predchádzajúcej vety vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody v prípade zneužitia práv Kupujúceho vyplývajúcich z úmyselného bezdôvodného opakovaného uplatňovania reklamácie na predmetný tovar.

Pri preprave vadného tovaru za účelom reklamácie Predávajúcemu je spotrebiteľ povinný odovzdať tovar na prepravu kompletne a vo vhodnom obalovom prevedení, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám predmetného tovaru – čím sa účelne zabezpečí jeho preprava bez neprimeraného rizika poškodenia pri preprave.

Predávajúcemu nevzniká povinnosť prevziať na reklamáciu tovar, ktorý nebude vhodne zabalený a odovzdaný s kompletným príslušenstvom v zmysle tohto reklamačného poriadku.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručné opravy) do 30-tich dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru, a teda záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru Predávajúcim od dopravcu za predpokladu, že vzájomné odsúhlasená dohoda neustanovuje inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s mechanickým poškodením výrobku, užívaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky nevhodné, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie (podľa ustanovenia § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Písomný doklad (reklamačný protokol) obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie je prílohou zásielky adresovanej Kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu rozhodnutím o

  • odovzdaní opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru